søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Dette endres i 2013

Et nytt kalenderår betyr som regel endringer i arbeidslivets spilleregler. I år er intet unntak, men vi gir deg oversikten.

 

Vår samarbeidspartner Infotjenester har gått gjennom sine fagområder og plukket ut det viktigste av ting som blir endret, kommer til å bli endret eller vil bli debattert og utredet i løpet av 2013 på områdene trygderett, pensjon, lønn, arbeidsrett, HMS, regnskap, skatt og mva.

Trygderett og pensjon:

 • Tredeling av foreldrepermisjonen. Mødrekvote tilsvarende fedrekvoten innføres fra 1. juli 2013
 • Utvidelse av foreldrepengeperioden med to uker forbeholdt far – forslag i statsbudsjettet for 2013
 • Mulige endringer i regler for opptjening og uttak av foreldrepenger
 • Endring i personkretsen for rett til pleiepenger i livets sluttfase
 • Avklaring av om Norge omfattes av 25 prosent regelen i den nye EØS-avtalen ved arbeid i flere land
 • Bruk av nye blanketter mellom EØS-landene
 • Nye trygdeavgifter og beregning av disse
 • Innføring av fritt investeringsvalg på fripoliser
 • Behandling av lovforslag om kollektiv pensjonsforsikring

Lønn:

 • Endringer i satser for utbetaling av skattefrie godtgjørelser til kost, losji og bruk av egen bil i tjeneste• Økning av grenser og satser ved privat bruk av arbeidsgivers bil
 • Fjerning av skattefritak ved gaver i arbeidsforhold gitt som gavekort på kjøpesenter
 • Innføring av ny ordning med elektroniske skattekort
 • Endringer i reglene om elektroniske kommunikasjonstjenester (fri telefon, bredbånd o.l.)
 • Uttalelser, presiseringer og fortolkninger fra myndighetene som får direkte betydning for lønnsbehandlingen
 • Endringer i kodeoversikten fra Skattedirektoratet

Arbeidsrett og HMS:

 • Nye regler i arbeidsmiljøloven på grunnlag av vikarbyrådirektivet om:Nye regler i ferieloven om ferieavvikling og overføring av ferie der arbeidstaker er syk eller i foreldrepermisjon
 • likebehandling av innleide arbeidstakere i forhold til andre ansatte
 • Opplysningsplikt og innsynsrett knyttet til lønns- og arbeidsvilkår
 • Solidaransvar for arbeidsgivere som leier inn arbeidstakere
 • Store endringer i strukturen på arbeidsmiljøforskrifter – går fra 47 til 6 forskrifter

Regnskap:

 • Bokføringsendringer: Det ventes at større endringer i bokføringsforskriften blir vedtatt i 2013. Høringsrunden er ferdig og endringsforslagene følger delrapport III fra Bokføringsstandardstyret. Det gjenstår at Finansdepartementet behandler dette ferdig. Det vil blant annet komme endringer i forhold til utgående faktura, dokumentasjon av kontantsalg, dokumentasjon for reise- og oppholdsutgifter og sikkerhetskopiering.
 • Dokumentasjon av balansen: Det vil komme en ny bokføringsstandard for dokumentasjon av balansen som vil utdype de kravene som finnes nå. Denne er foreløpig på høring.

Skatt:

 • Reglene om avskjæring av fradrag for tap på fordring mellom nærstående selskaper: I forbindelse med statsbudsjettet for 2012 ble det vedtatt en regel om avskjæring av tap på fordring mellom nærstående selskap. Avskjæringsregelen skal forhindre skattemotiverte tilpasninger knyttet til forskjellen mellom beskatningen av aksjeinntekter etter fritaksmetoden og de alminnelige reglene om fradragsrett ved tap på fordring. En forutsetning for slike tilpasninger er at både kreditorselskapet og debitorselskapet er omfattet av fritaksmetoden. Hensynet bak avskjæringsregelen tilsier derfor at den bare bør gjelde for selskap som er omfattet av fritaksmetoden. Avskjæringsregelen i skatteloven § 6-2 tredje ledd rammer imidlertid også enkelte fordringer der debitorselskapet ikke er omfattet av fritaksmetoden. Dette gjelder blant annet fordringer på selskap i lavskatteland og fordringer på boligselskap. Departementet foreslår å endre avskjæringsregelen slik at den avgrenses mot disse tilfellene.
 • Omdanning fra NUF til AS Finansdepartementet foreslår å utvide området for skattefri omdanning til også å gjelde omdanning av selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet (NUF) med skatteplikt som hjemmehørende i Norge, til et nystiftet norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Det er en forutsetning at det vesentlige av virksomheten mv. videreføres i det nystiftede selskapet. Formålet med forslaget er å legge til rette for at virksomhet med alminnelig skatteplikt til Norge, og som i dag drives gjennom selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet, skal kunne endre selskapsform til norsk AS eller ASA uten at transaksjonen utløser skatteplikt i Norge uten å måtte gå veien om en skattefri fusjon. Denne er per nå i høringsrunder.

MVA:

 • Bane- og veifritaket: Regjeringen foreslår å avvikle merverdiavgiftsfritaket for omsetning av tjenester til offentlig vei fra 1. januar 2013. Begrunnelsen for veifritaket har falt bort. Avviklingen vil redusere de administrative kostnadene for næringslivet og Statens vegvesen. Opphevelse av veifritaket vil medføre økte merverdiavgiftskostnader for det offentlig ved kjøp av tjenester til offentlig vei. Dette foreslås kompensert ved økte bevilgninger til Statens vegvesen og gjennom bevilgningen under merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner. Det er lagt opp til full kompensasjon for både de offentlige og de bompengefinansierte deler av veiprosjekter.

Kilde: Infotjenester 28.12.2012