søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Her får du fri fra jobben

 Her er en komplett oversikt over når ansatte med loven i hånd har krav på fri - med eller uten lønn.

 

Dagbladet skrev nylig en stor sak om når ansatte kan få fri fra jobben. Både blant arbeidsgivere og ansatte er tydeligvis usikkerheten stor.

Tabellen viser samtlige lovfestede permisjoner:

Grunn for fri
(kjønn)

Lengde 

Penger 

Hjemmel 

Svangerskapskontroll

Alle kontroller

Lønn fra arbeidsgiver

§ 12-1 

Svangerskapspermisjon

Inntil 12 uker under svangerskapet

Foreldrepenger fra NAV

§ 12-2 og § 14-4

Omsorgspermisjon

2 uker ved fødsel (eller omsorgsovertakelse)

Nei

§ 12-3 

Fødselspermisjon

Pliktpermisjon for mor de første 6 uker etter fødsel

Foreldrepenger fra NAV

§ 12-4 og § 14-10

Foreldrepermisjon

Totalt 12 måneder, eventuelt mer der NAV yter foreldrepenger

46 uker foreldrepenger (56 uker ved 80 % dekning) - gjelder ikke fosterbarn

§ 12-5 1. ledd og § 14-10

Utvidet foreldrepermisjon

Ett år for hver av foreldrene

Nei

§ 12-5 2. ledd 

Delvis foreldrepermisjon

Avtale - innen en tidsramme på 3 år

Foreldrepengeperioden tas ut gradert fra NAV

§ 12-6 og § 14-16

Ammefri

Den tid man trenger for å amme

Nei

§ 12-8 

Barn og barnepassers sykdom

10 dager til hver av foreldrene (15 ved flere enn 2 barn) - det dobbelte for enslige og ved kronisk syke barn

Omsorgspenger

§ 12-9, § 9-5 og § 9-6

Barns sykehusbehandling

Fra dag 1 hvis alvorlig eller livstruende, ellers fra dag 8

Pleiepenger fra NAV

§ 12-9, § 9-10 og § 9-11

Pleie av pårørende i livets sluttfase

Inntil 60 dager for hver pårørende

Pleiepenger fra NAV

§ 12-10 1. ledd og § 9-12

Nødvendig omsorg for pårørende

Inntil 10 dager pr kalenderår

Nei

§ 12-10 2. ledd 

Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år

Inntil 10 dager pr kalenderår

Nei

§ 12-10 2. ledd 

Utdanningspermisjon

Heltid eller deltid i inntil 3 år

Nei

§ 12-11 

Militærtjeneste

Pliktig eller frivillig militærtjeneste samt inntil 24 måneder ved internasjonale fredsoperasjoner

Nei (men ved pliktig tjeneste opptjenes feriepenger for 3 måneder hvert opptjeningsår)

§ 12-2 og § 10 nr 5

Offentlige verv

I det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt

Nei

§ 12-13 

Religiøse høytider

Inntil 2 dager i året

Nei

Lov om trossamfunn § 27A

 

Tabellen viser samtlige lovfestede permisjoner:Lovhjemler merket i grønt gjelder arbeidsmiljøloven og lovhjemler i rødt gjelder folketrygdloven og blått gjelder ferieloven.

Velferdsdager
En rekke ansatte får også fri med eller uten lønn i andre sammenhenger. Her kan eksempelvis nevnes, lege- og tannlegebesøk, tilvenning av barn i barnehage, skolestart for barn, barns konfirmasjonsdag, eget giftemål, flyttedag, husbygging og dødsfall i nær familie. 

_____________________________________________________________


Ønsker du å vite mer kontakt Råd & Regnskap

Artikkelen er hentet fra www.adekvat.no