søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Her skjerpes skatten

Se hvilke skatteskjerpelser og skattelettelser som slår ut mest.

I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslås en rekke endringer i skatte- og avgiftsopplegget, sammenliknet med 2011.

Endringene legges inn i budsjettet med en antatt årlig økning eller reduksjon i statens inntekter, som en følge av endringene.

Disse fem endringene gir størst skatteskjerpelse:

1) Økt matmoms fra 14 til 15 prosent: 1300 mill. kr.
2) Avskjære fradrag for tap på fordring mellom nærstående selskaper: 225 mill. kr.
3) Fjerne lønnsfradraget for enkeltmannsforetak med ansatte: 222 mill kr.
4) Visse fradragssatser og liknende er uendret tross lønnsvekst og prisstigning: 181 mill. kr.
5) 10 prosent økt ligningsverdi på fast eiendom i utlandet og fritidseiendom: 52 mill kr.

Disse fem endringene gir størst skattelettelse:

1) Fjerning av matproduksjonsavgiftene: 627 mill kr.
2) Fjerning av regelen om korreksjonsinntekt: 300 mill. kr.
3) Økt sats i minstefradrag for lønnsinntekt fra 36 til 38 prosent: 262 mill kr.
4) Begrense treprosentregelen under fritaksmetoden: 250 mill. kr.
5) Redusert omregistreringsavgift: 185 mill kr.

Anslagene er hentet fra statsbudsjettet, og gjelder såkalte påløpte provenyendringer.

Kilde: www.Adekvat.no