søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Hva sier lovverket om arbeidstid?

Med de siste ukers fokus på arbeidstid og godtgjørelse, bringer vi her en generell oversikt over regelverket.

Det er arbeidsmiljøloven(aml) fra 2005 med forskrifter som setter premissene for hva som er lov og ikke lov når det gjelder arbeidstider for arbeidstakere i Norge. Imidlertid kan loven fravikes for visse yrkesgrupper og andre gjennom forskrifter og avtaler.

Den alminnelige arbeidstid

Etter arbeidsmiljøloven § 10-4 første leddmå den alminnelige arbeidstiden ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager ved alminnelig dagarbeid. Den lovfestede alminnelige arbeidstiden er dermed lengre enn den arbeidstiden de fleste arbeidstakere har etter avtaler. Gjennom avtaler er det vanlig med daglig arbeidstid på 7,5 timer og ukentlig arbeidstid på 37,5 timer. Reglene om skift, turnus eller andre arbeidstidsordninger utover den alminnelige arbeidstid, er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Generelt om beregning av lønn

I utgangspunktet er det ingen lovregler om hvilken lønn arbeidstaker skal ha eller hvordan denne skal beregnes. Dette er overlatt til partene i arbeidslivet for regulering gjennom avtaler (tariffavtaler, arbeidsavtaler og rene lønnsavtaler). I noen bransjer er det imidlertid fattet vedtak om såkalt allmenngjøring av tariffavtale, slik at lønnsbestemmelsene i avtalen blir gjeldende for flere enn de som har inngått avtale.

Overtid

Etter aml § 10-6er det overtid der arbeidet "varer" ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid. De fleste arbeidstakere har en kortere avtalefestet alminnelig arbeidstid enn det loven legger til grunn. Arbeidstid som går ut over den avtalte arbeidstid, men som holder seg innenfor den lovfestede alminnelige arbeidstiden, regnes ikke som overtid etter arbeidsmiljøloven. Disse timene trenger derfor ikke å registreres som overtidstimer, selv om virksomheten etter avtale/praksis betaler overtidstillegg for timene.

Overtidstillegg

Etter arbeidsmiljøloven § 10-6 ellevte ledd skal det for overtidsarbeid betales et tillegg på minst 40 prosent. Loven graderer ikke tillegget ut over dette. Det kan dermed ikke på bakgrunn av loven kreves overtidstillegg på 50 prosent og 100 prosent. Slike prosentsatser er imidlertid vanlige etter avtaler/praksis. Retten på minst 40 prosent tillegg gjelder der lovens grense for alminnelig arbeidstid overskrides, jf aml § 10-4.

Kilde: Adekvat.no