søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Når kan egenmelding brukes?

Det er ingen ting Infotjenester sine kunder lurer mer på enn bruk av egenmeldinger. Her gir vi deg en oversikt over noen av de viktigste reglene.

Selv om det er det legemeldte fraværet som koster norske bedrifter og den norske stat klart mest penger, er det mest populære søkeordet i Infotjenester sitt oppslagsverk: egenmelding.

Alle arbeidsplasser opplever jevnlig at ansatte blir borte fra jobben i en kortere periode og dokumenterer dette med egenmelding. Likevel er det mange spørsmål rundt denne lovbestemte ordningen:

  • Når kan egenmelding benyttes?
  • Kan egenmelding benyttes rett etter en ferie?
  • Hva med en som kommer rett fra foreldrepermisjon?
  • Kan en som begynte her for to uker siden benytte seg av egenmelding?

Må ha vært ansatt i to måneder
For å kunne benytte deg av egenmelding for egen sykdom, må du ha jobbet hos din nåværende arbeidsgiver i minst to måneder. Hvis du blir syk før den tid, må fraværet dokumenters med legeerklæring for at du skal ha rett på sykepenger.

Hvis du har hatt et avbrudd fra arbeidsforholdet på mer enn to uker, så opphører retten til sykepenger fra arbeidsgiver, med mindre oppholdet skyldes fast turnusordning eller lignende.

Les også: Dro til Spania - mistet sykepenger

Her er det derimot viktig å merke seg at ferie og avspasering ikke regnes som et avbrudd fra arbeidsforholdet. Det betyr at dersom du blir syk rett i etterkant av ferie eller avspasering, så kan det dokumenteres med egenmelding på vanlig måte.

Men dersom en arbeidstaker har vært borte fra jobben i forbindelse med permittering, fødsel, militær- og siviltjeneste, foreldrepermisjon, permisjon i forbindelse med videreutdanning og en lang rekke andre permisjoner, så mister arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding i en periode når arbeidsforholdet gjenopptas.

Avhengig av hva slags permisjon det har vært, må den ansatte jobbe i fire uker eller to måneder for å få rett til å kunne bruke egenmelding igjen.


Hva med vikarer?
Hvilke rettigheter har så vikarer? For vikarer som jobber i en fast turnus for eksempel hver tredje helg, så vil ikke retten til bruk av egenmelding bortfalle fordi det går mer enn 14 dager mellom to arbeidsdager. Men vikarer som kun jobber på tilkalling derimot, må arbeide opp igjen retten til å benytte seg av egenmelding dersom det går over 14 dager mellom to arbeidsdager.

Hvor mange dager kan jeg bruke egenmelding?
En bedrift kan velge å utvide retten til antall dager egenmelding kan benyttes, men lovens minimum er tre kalenderdager i løpet av en 16 dagers periode og fire tilfeller i løpet av en 12 måneders periode. I motsetning til for eksempel feriedager, så regnes ikke dagene ut i fra et kalenderår, men hele tiden 12 måneder tilbake i tid.

Dersom en arbeidstaker har benyttet seg av tre dagers sammenhengende egenmelding, kan arbeidsgiver kreve at legeerklæring fremlegges dersom arbeidstakeren er syk også på dag fire eller blir syk på nytt innen 16 dager regnet fra siste sykedag.

For bedrifter som er medlem av IA-avtalen, gjelder egne regler for antall dager man kan bruke egenmelding innenfor 16 dager. Les mer om dette i oppslagsverket Sykepengeordningen.

Når arbeidsgiver utvider rettighetene
En arbeidsgiver står helt fritt til å gå utover minimumsbestemmelsene for egenmeldingsretten i folketrygdloven. Noen har også valgt å utvide rettighetene. Men det er viktig å påpeke at det ikke er anledning til å inngå avtaler som fratar en arbeidstaker lovregulerte rettigheter. En arbeidsgiver bør derfor tenke gjennom hvilke konsekvenser en utvidet avtale kan får for bedriften og de ansatte.

Her viser vi deg et eksempel på en avtale der ansatte kan få rettigheter utover det tilsiktede som følge av folketrygdlovens bestemmelser:

En bedrift har valgt å la de ansatte benytte egenmelding etter følgende retningslinjer:

  • Egenmelding totalt i inntil 12 dager per 12 måneder
  • Egenmelding i inntil fem dager for hvert sykdomstilfelle

Arbeidsgiver har altså satt begrensningen relatert til antall dager i løpet av en 12 måneders periode i stedet for antall fravær.


En ansatt har i løpet av fire måneder hatt to sykefravær hvor hver av fraværene er av fem dagers varighet. Begge fraværene dokumenteres med egenmelding.

En måned senere er vedkommende fraværende to dager og leverer egenmelding som dokumentasjon for sykefravær. Vedkommende har nå vært fraværende i 12 dager hvor alt fravær er dokumentert med egenmelding og dermed forbrukt de dager vedkommende har til disposisjon i henhold til bedriftens avtale.

To måneder senere er vedkommende igjen fraværende på grunn av sykdom. Det blir levert egenmelding for tre dagers fravær.

Arbeidsgiver må i henhold til folketrygdlovens bestemmelser betale sykepenger også for den siste egenmeldingsperioden som følge av lovens minimumsbestemmelse om fire fraværstilfeller per 12 måneder.

 

Kilde: Adekvat 2015