søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Naskeri, underslag og bedrageri

Dersom din bedrift blir utsatt for en straffbar handling av ansatte, kunder eller andre, er det viktig å signalisere at dette er uakseptabel adferd som medfører politianmeldelse.

Hva er underslag?
Underslag foreligger i de tilfeller hvor gjerningsmannen tar penger eller gjenstander han har i sin besittelse på vegne av bedriften. Det typiske er en ekspeditør som tar penger av kassen eller en sjåfør som tar av varene han er satt til å kjøre til kunden.

Hva er bedrageri?
Bedrageri foreligger når en bruker uriktige opplysninger for å få et gode han ikke har rett på. For eksempel ved at en ansatt leverer en feilaktig reiseregning for å få en høyere utbetaling enn han har krav på. Eller at en kunde bestiller en vare på kreditt som han er klar over at han ikke vil klare å gjøre opp for.

Hva er naskeri i forhold til tyveri?
Naskeri er et beskjedent tyveri. Grensen mellom naskeri og tyveri beregnes ut fra verdien på den borttatte gjenstand og går ved ca. 3 000,- kroner. Dersom gjerningsmannen samme dag eller i løpet av få dager har foretatt flere ulike naskerier, hender det at politiet karakteriserer forholdet som tyveri selv om verdien av gjenstanden er beskjeden.

Anmeldelse av straffbare forhold
Dersom du ikke reagerer med anmeldelse kan nasking, underslag og bedrageri lett bli en ukultur blant de ansatte og påføre din bedrift store tap. Det samme gjelder hvis kunder ser at de kan naske i forretningen. For de fleste forbrytelser er det påtalemyndigheten som avgjør om gjerningsmannen skal straffes hvis han har brutt med norsk lov. For en del forbrytelser og forseelser er det imidlertid opp til den fornærmede om gjerningsmannen skal stå til straffeansvar for det han har gjort. Fornærmede må da i tillegg til en anmeldelse fremme en begjæring til politiet om at gjerningspersonen skal straffes. En slik begjæring kalles påtalebegjæring. De straffbare handlinger dette er mest aktuelt for er underslag, bedrageri og naskeri.

Konsekvenser for tilsettingsforholdet
Når en ansatt blir tatt for tyveri eller underslag er det nødvendig å vurdere om personen skal sies opp. Dette er grove overtredelser av arbeidsavtalen, og vil i de fleste tilfeller kvalifisere til avskjed, jf. kapittelet om fremgangsmåten ved avskjed (dette kapitlet finner du i vårt oppslagsverk ved å logge deg på Adekvat WEB). Du kan foreta en oppsigelse eller avsjed selv om du ikke anmelder saken til politiet. Det viktige er at du kan dokumentere at forholdet har skjedd.

Kilde Adekvat.no