søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Ønsker virksomheten pensjonsalder 72 eller 70 år fremover?

Du må gi beskjed til alle ansatte innen 1. juli 2016 dersom du ønsker pensjonsalder på 70 år. Hvis du ikke gjør dette, vil pensjonsalderen automatisk bli satt til 72 år.

Regjeringen vil ha slutt på at bedrifter sender arbeidstakere på dør når de blir 67 år, hvis de selv ønsker å jobbe lenger. Lovendringen er vedtatt i Stortinget.


Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven har til nå gitt arbeidsgiver mulighet til å si opp ansatte over 70 år. For bedrifter som ikke har avtalt noe annet, har det betydd at arbeidstakere som selv har ønsket det har kunnet jobbe til de er 70.

Denne aldersgrensen økes til 72 år, gjennom lovendringen som har vært til første gangs behandling i Stortinget dersom du ikke gir beskjed til alle ansatte om at din bedrifts interne pensjonsalder er 70 år fra og med 1. juli 2016.

Slutt på 67-årsgrensen

Til tross for denne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven, er det svært mange bedrifter som praktiserer en lavere bedriftsintern grense, som oftest på 67 år. Slike bedriftsinterne aldersgrenser har vært omstridt i lang tid.

Nå tas retten til å avtale bedriftsinterne aldersgrenser inn i arbeidsmiljøloven, sier Infotjenesters Arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland.

- I lovforslaget som er vedtatt av Stortinget er det imidlertid satt en nedre grense for adgangen til bedriftsinterne grenser på 70 år. Med det nye lovverket vil det store flertallet av arbeidsgivere ikke kunne kreve at arbeidstakere slutter før de er 70, sier Bjørnland.

Det gjøres riktig nok et unntak der den bedriftsinterne aldersgrensen er godt begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. I slike tilfeller er det ingen nedre grense for hva som kan avtales. Unntaket er ment å være en ren sikkerhetsventil.

Lovfester 3 vilkår

Samtidig som retten til å ha en lavere aldersgrense på 70 år nå blir lovfestet, blir de tre kriteriene som til nå har vært ulovfestet også tatt inn i arbeidsmiljøloven.

- Det vil nå stilles krav i loven til at den bedriftsinterne grensen er kjent i bedriften, at den er konsekvent praktisert og at bedriften har en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning, sier Bjørnland.

Gjelder ut tariffperioden

For bedrifter som i dag har avtalt en lavere aldersgrense enn 70 år gjennom tariffavtaler, så vil denne grensen gjelde til tariffavtalens første utløpsdato.

- Etter at loven trer i kraft, vil det ikke være lovlig å gjøre nye avtaler om aldersgrense under 70 år. Bedrifter som på selvstendig grunnlag har avtalt lavere grenser enn 70 år, vil sannsynligvis kunne beholde denne grensen inntil ett år etter at loven trer i kraft, sier Bjørnland.

 

Gjelder ikke det offentlige

I det offentlige er det mange yrkesgrupper som har spesielle særaldersgrenser. Disse berøres ikke av lovendringen som nå vedtas.

Endringene i arbeidsmiljøloven skal behandles av Stortinget to ganger, før de blir sanksjonert av Kongen i statsråd. Det er ikke gjort kjent når de nye reglene vil tre i kraft.

 

Kilde: Adekvat 2016