søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Sjekkliste for årsoppgjøret • For selskaper med plikt til å tegne OTP-avtale (bl.a. virksomheter med minimum 2 ansatte i 75 % stilling) - husk å ajourføre ansatteopplysninger og lønnsgrunnlag samt oversende dette til forsikringsselskapet
 • For å fylle ut lønns- og trekkoppgaver for lønnsoppdragskunder, og for å rekke innleveringsfristen (31.01.12) må all bilagsdokumentasjon vedrørende lønn snarest og senest innen 10.01.12 sendes til regnskapsfører. (Husk å hensynta betalte livs- og pensjonsforsikringer for ansatte, og alle telefonregninger med privat andel for nov/des. som er dekket av virksomheten).
 • Varetelling for kunder med varelager pr. 31.12.11 - varetellingsliste (priser eks. mva.) leveres regnskapsfører sammen med 6. termin bilag- husk nummerert, datert og attestert- verdivurdering av varelager inklusive kurant/ukurant.
 • Beholdningsvurdering for utført ikke fakturert arbeid pr. 31.12.11 må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid m/materialer som er levert i 2011, og som ikke faktureres før i 2012. Listen leveres regnskapsfører sammen med 6. termin bilag.
 • Har du tap på kundefordringer? - Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører. Er du uskikker på reglene for tapsføring på kundefordringer undersøk eventuelt med din regnskapsfører så du får tidfestet tapet tidligst mulig.
 • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten - send en liste over uttakene til regnskapsfører sammen med 6. termin bilag eller uttaksbok.
 • For selskaper med varehandel - husk liste over tilgodelapper og gavekort.
 • For selskaper med bil i nærings - noter kilometerstand pr. 01.01.12, biltype/modell og registreringsnummer.
 • For de som bruker sin private bil i næringsvirksomheten og får fradrag for inntil 6.000 km etter kilometergodtgjørelse - husk å sende kjørebok eller reiseregninger til regnskapsfører.
 • Husk å innlevere alle årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter            - oversikt over bankinnskudd/gjeld og forsikringer er særlig viktig.
 • Husk kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen og evt. dokumentasjon av verdivurderinger i balansen.
 • Elektroniske kommunikasjonsmidler  (fast tlf./mob. tlf./bred­ bånd/mobilt bredbånd) - gi beskjed til regnskapsfører dersom skjønnsmessig fordel privat bruk avviker fra standardsatsene.
 • Skatteoppgjør må oversendes - hvis dette ikke er levert tidligere.
 • Liste over leide/leasede driftsmidler. Spesifikasjon av tilgang og avgang driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler må også være på plass.
 • Alle bilag for 2011 må leveres så snart som mulig over årsskiftet. Dersom man ikke har mottatt alle bilag eller årsoppgaver bør denne dokumentasjonen ettersendes snarest mulig.
 • Oppgave over aksjer og verdipapirer må være i orden.
 • Nye skattekort 2012 (når disse kommer må de oversendes regnskapsfører dersom denne også håndterer lønn)