søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Slik forebygger du stress på jobben!

For å avdekke årsakene til negativt stress og andre problemer på arbeidsplassen, må arbeidsgiver ta ansvar for å «kartlegge» problemene.

Snakk om det som stresser deg med leder eller kolleger, la ikke stresset bli ditt problem alene. Først når det blir et tema på arbeidsplassen kan du gjøre noe med det i fellesskap med andre.

En kartlegging kan omfatte både opplevelse av samarbeidsforhold, lederstil, trivsel og stress og undersøkelser av fysiske forhold. Fysiske og psykososiale faktorer kan ofte opptre sammen og forsterke hverandre i negativ retning. Vonde rygger og stive nakker kan skyldes gale arbeidsstillinger, men også oppjaget tempo, samarbeidsproblemer og stort arbeidspress. Gå gjennom kontrollrutinene i virksomheten og la de ansatte i størst mulig grad få slippe til og styre hverdagen selv. Kartleggingen må også gi rom for at de ansatte kan få beskrive hva de opplever positivt med arbeidsmiljøet. Hva er det som gjør at de trives, hva er det som gjør at de føler seg friskere?

Det er viktig å forsterke de positive faktorene i arbeidsmiljøet, ikke bare å fjerne de negative.

En god måte å kartlegge på, er gjennom samtaler med de ansatte, både enkeltvis (f.eks. gjennom medarbeidersamtale) og i grupper. Hver enkelt må få komme fram med det de synes fungerer bra og dårlig, og med forslag til hva som kan gjøres enda bedre. Dersom dere trenger bistand til dette kan dere hente hjelp fra bedriftshelsetjenesten (verne- og helsepersonell) eller andre som har god kompetanse på dette.

Hva kan vi gjøre?

En viktig årsak til stress er manglende kommunikasjon. Der kommunikasjonen er god, opplever alle at de får den informasjonen de trenger til enhver tid for å gjøre en god jobb. Dette er vesentlig for å få til et effektivt arbeid og en god bedriftskultur. Et nyttig verktøy for å få til dette er faste møter på avdelingsnivå, knyttet til driften. Ha møte hver dag, om nødvendig. Men disse møtene må ha kvalitet.  

For å forebygge stress, er det ellers viktig å vurdere følgende:

  • Prioritering av arbeidsoppgavene realistiske og klare mål for arbeidet, i tillegg til klar ansvarsfordeling
  • Kompetanseheving gjennom opplæring, veiledning osv.
  • Utvidete arbeidsoppgaver der alle får delta i planleggingen
  • Samarbeid i ulike former
  • Selvbestemmelse: I hvilken grad en person kan planlegge arbeidet, hvilke oppgaver man skal gjøre, arbeidstempo, arbeidsmetode, variasjon i oppgavene og hvor ofte man har pause.
  • Medarbeidersamtaler
  • Selvstyrende grupper og teamarbeid

Stressmestring

Metoder for personlig mestring av stress kan være til hjelp. Likevel må ikke dette erstatte arbeidet med å finne og fjerne årsaker i miljøet til at stress oppstår. Ta problemet ved rota!

Kilde: Adekvat.no