søker du regnskapsfører...
...vi kan hjelpe deg

Logg inn

Statsbudsjettet 2014: Strammer inn permitteringsreglene

Regjeringen foreslår i sitt justerte statsbudsett for 2014 å doble arbeidsgivers lønnsbelastning under permitteringer. I tillegg presiserer de hvordan kuttet i fedre- og mødrekvoten skal gjøres. Her er de viktigste endringene for arbeidslivet.

Utvider arbeidsgiverperioden ved permittering
En av de viktigste endringene for arbeidslivet er at arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering av ansatte økes. 

Regjeringen foreslår at arbeidsgiver må betale lønn til permitterte dobbelt så lenge som i dag ved at arbeidsgiverperioden økes fra 10 til 20 dager for nye permitteringer fra 1. januar 2014.

Samtidig vil regjeringen redusere den maksimale perioden for permitteringer uten lønn fra 30 til 26 uker.

Fiskeindustrien har til nå hatt unntak fra de generelle reglene for maksimal dagpengeperiode og arbeidsgiverperiode. På disse områdene foreslås det nå samme regler for fiskeindustrien som for resten av arbeidslivet.

Kutter fedrekvoten neste sommer
Regjeringen har tidligere varslet at fedrekvoten og mødrekvoten skal reduseres til 10 uker. I tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet tidfester de denne endringen. Mødre- og fedrekvoten blir redusert fra 14 til 10 uker fra 1. juli 2014. Endringen vil gjelde for barn født fra og med denne datoen.

Den totale lengden på stønadsperioden og de tre ukene som er forbehold mor før fødselen endres ikke.

Det innebærer at kvoten til fri fordeling mellom foreldrene økes med 8 uker fra 1. juli 2014.

Det foreslås videre å øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon til kvinner som ikke har rett til foreldrepenger fra 35 263 kroner til 37 750 kroner med iverksetting fra 1. januar 2014.

Endringer i fagforeningsfradraget
Den rødgrønne regjeringen forslo i sitt budsjett for 2014 å øke fradraget for fagforeningskontingent til 4.100 kroner.

Dette forslaget reverserer Høyre og FrP i sitt forslag til statsbudsjett.

Fagforeningsfradraget videreføres dermed med kr 3.850 i 2014.

Reduserer lønnsgarantidekningen ved konkurs
Regjeringen foreslår å redusere arbeidstakers mulighet til å få lønnsgarantidekning der bedriften går konkurs.

Det foreslås at dekningen av lønn i oppsigelsestid skal begrenses til 1 måned regnet fra dato for konkursåpning. I dag kan arbeidstaker få dekket sitt krav på lønn i den oppsigelsestiden som følger av arbeidsmiljøloven eller tariffavtale. For eldre arbeidstakere med lang ansiennitet kan denne oppsigelsestiden være opp til 6 måneder.

Det foreslås videre at dekningen av opptjente feriepenger skal begrenses til de feriepengene som er opptjent i det året bedriften går konkurs i tillegg til foregående kalenderår. I dag kan det dekkes feriepengekrav som er opptjent inntil 24 måneder før bedriften gikk konkurs.

Skattefunn styrkes ytterligere
Ordningen med skattefradrag for forskning og utvikling (FoU) endres noe i forhold til Stoltenberg II-regjeringens forslag.

Den blå regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling fra 5,5 til 8 millioner kroner.

Forslaget fra den rødgrønne regjeringen om å utvide beløpsgrensen for innkjøpt FoU heves fra 11 til 22 millioner kroner, og den maksimale timelønnssatsen for egne ansatte økes fra 530 til 600 kroner pr. time.

Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan etter forslaget ikke overstige 22 millioner kroner

Fradragsrett for gjeldsrenter mellom nærstående
Regjeringen justerer samtidig beløpsgrensen for fradrag av gjeldsrenter mellom nærstående selskaper.

Den blå regjeringen opprettholder forslaget fra Stoltenberg II, men foreslår at terskelbeløpet for når regelen får virkning økes fra netto rentekostnader på 3 mill. kroner til netto rentekostnader på 5 mill. kroner.

Endrer påslaget i normrenten
Normrentesatsen ved rimelig lån i arbeidsforhold kan bli justert noe opp i 2014.

Regjeringen foreslår å øke påslaget i normrenten med ytterligere 0,25 prosentenheter slik at påslaget i normrenten blir 1,25 prosentenheter.

Skatteendringer
Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen for alminnelig inntekt for personer fra 28% til 27% for inntektsåret 2014.

Samtidig settes formuesskatten ned og arveavgiften fjernes. Samlede skattelettelser fra 2013 til 2014 utgjør 8,0 mrd. kroner påløpt og 4,8 mrd. kroner bokført, oppslyser regjeringen i sin tillegsproposisjon til statsbudsjettet 2014. 

Kilde: www.infotjenester.no