Utfordringer med mange aksjetransaksjoner

Synes du at mange aksjetransaksjoner kan være et problem?

Store mengder aksjetransaksjoner kan være en utfordring for regnskapsfører, revisor og andre. Det er nødvendig med gode rutiner for å registrere transaksjonene, holde styr på kostpriser og ha en oppdatert og korrekt aksjebeholdning. Ikke minst er det viktig å ha med seg korrekte beholdninger og historiske kostpriser over i et nytt regnskapsår, samt å kunne dokumentere gevinst/tap og utbytte innenfor og utenfor fritaksområdet.

Råd & Regnskap har en rekke kunder som har relativt store mengder aksjetransaksjoner i løpet av et regnskapsår, og som forvalter store verdier. En del av selskapene driver i større eller mindre grad med ”Day trading”, dette genererer fort mange aksjetransaksjoner. Dokumentasjonen og rapporteringen fra de ulike aksjemeglere/forvaltere kan ofte variere, og ikke all rapportering er like oversiktlig. Selskapene er derfor avhengig av gode rutiner for å være à jour med bokføringen av disse transaksjonene, og dermed få oversikt over beholdning, kostpriser og tap/gevinst. En del selskaper har opplevd dette som problematisk, de har også opplevd at enkelte regnskapsførere innehar begrenset kompetanse på området. Ikke alle oppnår tilstrekkelig kontroll og oversikt når aksjetransaksjonene følges opp ved registrering direkte på hovedbokskonti, eller følges opp i Excel. Dette har Råd & Regnskap tatt på alvor. Vi har valgt Finale Investor som verktøy for å få bedre kontroll med store transaksjonsmengder.

Finale Investor gir oversikt over aksjer og andre verdipapirer (beholdning og transaksjoner), samt regnskaps- og skattemessig gevinst/tap. Aksjetransaksjoner kan registreres manuelt, men det er også meget fleksible løsninger for filimport. Hvis nødvendige opplysninger på sluttseddel kan mottas i Excel-format, så får vi registrert dette ved hjelp av filimport. Det kan representere en betydelig tidsbesparelse hvis transaksjonene er mange. Dermed kan tiden benyttes til å avstemme beholdninger, kontrollere kostpriser, registrere korrekte markeds-/ligningsverdier, angi om de aktuelle verdipapirer faller utenfor eller innenfor fritak etc. Når grunnlaget er registrert og kvalitetssikret, finnes det en rekke rapporteringsmuligheter fra systemet. Rapportene danner grunnlag for dokumentasjon av regnskapet og utarbeidelse av ligningsdokumenter.

Fritaksmetoden byr på ekstra utfordringer ved kjøp og salg av verdipapirer.
Det kan ofte være vanskelig å innhente informasjon for å avgjøre om en aksje eller lignende faller innenfor eller utenfor fritak. Identifisering av tilhørighet basert på ISIN-nummer er ikke alltid tilstrekkelig. Råd & Regnskap har oversikter som er til god hjelp når denne vurderingen skal foretas.

Det er viktig å bruke tid på denne type vurderinger fremfor mye tidsbruk på registrering. Feil angivelse av gevinst/tap og utbytte, innenfor eller utenfor fritak, vil i ytterste konsekvens medføre ileggelse av tilleggsskatt. Etter registrering av korrekte opplysninger i Finale Investor kan vi generere rapporter der disse opplysningene fremgår, inkludert tilbakeføring av 3 % av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden.

Råd & Regnskap Akershus AS ønsker å ha fokus på rutiner og systemer som gir våre kunder bedre kontroll og oversikt. Dette gjelder også selskaper som i større eller mindre grad handler med verdipapirer. Vi har et godt produkt å tilby også denne type kunder, og vi jobber stadig med å videreutvikle våre rutiner og vår kunnskap.

Ønsker du kontroll over dine aksjetransaksjoner? Vi kan hjelpe deg.

Vennlig hilsen
Stein Vidar Helset
Siviløkonom / Rådgiver / Fagansvarlig aksjer

Direkte-nr: 21 62 70 79
Mobil: 415 59 907
E-post: svh@rr-a.no